Regulamin Przeglądu Piosenki Biesiadnej i Ludowej - Susz 2018

Drukuj
Utworzono: czwartek, 29, marzec 2018

Zapraszamy na Przeglad Piosenki Biesiadnej i Ludowej, który odbędzie się 1 maja 2018r. w nowym miejscu - ogrodzie za restauracja "Warmianka" w Suszu.

 

 

 

 

 

 

PRZEGLĄD PIOSENKI BIESIADNEJ I LUDOWEJ – SUSZ 2018

I. Cele konkursu:

1. Ochrona i popularyzacja tradycji, umacnianie więzi międzyludzkich, a także edukacja kulturalna.

2. Popularyzacja muzyki instrumentalnej i polskiej piosenki biesiadnej.

3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej uczestników konkursu poprzez bezpośredni kontakt z muzyką.

4. Rozwijanie współpracy kulturalnej oraz wymiana doświadczeń artystycznych między zespołami uczestniczącymi w konkursie.

II. Zasady uczestnictwa:

1. W konkursie mogą wziąć udział zespoły wokalne, wokalno – instrumentalne działające przy świetlicach, kołach gospodyń wiejskich i ośrodkach kultury.

2. Zadaniem zespołu jest zaprezentowanie 30 minutowego programu artystycznego w repertuarze piosenek z gatunku biesiadnej i ludowej.

3. Liczba zespołów biorących udział w przeglądzie nie może przekroczyć 5.

4. O udziale zespołu w przeglądzie decyduje kolejność zgłoszeń do organizatora.

5. Zespoły zostaną poinformowane o kwalifikacji do przeglądu.

6. W przypadku wystąpienia przesłanek uniemożliwiających udział w przeglądzie zespoły są zobowiązane do niezwłocznego poinformowania organizatora o rezygnacji, wówczas do przeglądu kwalifikowany jest zespół z listy rezerwowej.

8. Instytucje delegujące potwierdzają uczestnictwo zespołu przesyłając pocztą tradycyjną, e-mailową, faksem bądź składają osobiście w siedzibie organizatora czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia w/g załączonego wzoru do dnia 25.04.2018 roku. (decyduje data wpływu do organizatora, a nie data stempla pocztowego) na adres SOK w Suszu.

9. Zespoły zakwalifikowane do konkursu zgłaszają się w miejscu konkursu nie później niż o godz. 13:30, podając organizatorom tytuły wykonywanych utworów.

10. O kolejności występu zespołów decydować będzie Organizator.

III. Miejsce i termin przeglądu:

1. Miejsce konkursu: Ogród przy Restauracji „Warmianka” w Suszu, przy ul Słowiańskiej 3.

2. Termin konkursu: 01.05.2018r., godz. 14:00.

IV. Sprawy organizacyjne:

1. Przyjazd w dniu przeglądu własnym środkiem transportu.

2. Instytucje delegujące pokrywają koszty przejazdu i ubezpieczenia.

3. Organizator zapewnia kompleksową obsługę akustyczną.

V. Uwagi końcowe:

1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.

2. Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania oraz wykorzystania prezentacji zespołów w radio, TV, stronach www. bez wypłacania honorariów.

3. Wszystkie sprawy organizacyjne można uzgadniać przed konkursem telefonicznie pod nr telefonu 552786 116 oraz u koordynatora Przeglądu Jana Kawickiego 887-316-453.

 


 

KARTA ZGŁOSZENIA

 1. Nazwa zespołu: .........................................................................................

 1. Kategoria wykonawcy (zespół wokalny, zespół wokalno -instrumentalny):

  ................................................................................................................

 1. Ilość osób w grupie: …...............................................................................

 2. Instrumentarium: …...............….................................................................

 3. Imię i nazwisko opiekuna/instruktora , adres (pocztowy lub e-mail), telefon kontaktowy:

  …...............................................................................................................

 4. Tytuły piosenek, czas trwania występu:
  …...............................................................................................................

 

 1. Potrzeby techniczne: ...............................................................................

 2. Krótka informacja o wykonawcy:

  …..............................................................................................................

________________________________________________________________________

 

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-łam się z regulaminem konkursu podczas Przeglądu Piosenki Biesiadnej – Susz 2017 i akceptuję wszystkie jego postanowienia.

 

…....................................                           .................................................
miejscowość, data Podpis                          instruktora/kierownika zespołu