Konkurs ofert

Drukuj
Utworzono: piątek, 23, luty 2018

Informujemy, że w związku z organizacją imprez plenerowych oraz Dni Susza, przyjmujemy zgłoszenia na prowadzenie Małej Gastronomii na terenie Plaży Miejskiej w Suszu.

 

 

 

Konkurs ofert

Warunki, jakie musi spełnić oferent:

1. Zarejestrowana działalność gastronomiczna, aktualna koncesja na sprzedaż alkoholu.
2. Oferent przygotuje dwa oddzielne stoiska:

> ogródek piwny wydzielony i wygrodzony /płotkami/, z ośmioma nalewakami z piwem, na 300 siedzących miejsc.
> oddzielne stoisko gastronomiczne z 200 miejscami siedzącymi dla konsumentów z dziećmi.

3. Zorganizuje stoisko gastronomiczne o zróżnicowanym asortymencie, m.in.:

> potrawy z grilla (kiełbaski, szaszłyki, karkówka, steki itp.),
> potrawy z rożna( kurczak, golonka itp.)
> hot-dogi, hamburgery, zapiekanki itp.
> napoje bezalkoholowe, lody, kawa, herbata itp.
> napoje alkoholowe do 4,5% - piwo,

4.Zabezpieczy we własnym zakresie ład i porządek w obrębie prowadzonej działalności handlowo-gastronomicznej, w tym wywóz śmieci.
5. Zabezpieczy bezpieczeństwo w obrębie prowadzonej działalności handlowo-gastronomicznej konsumentom.
6. Posiada aktualne zezwolenie sanepidu na prowadzenie gastronomii poza lokalem.

Warunkiem otrzymania koncesji jest zaproponowanie jak najatrakcyjniejszej oferty świadczonych usług w tym szerokiej gamy serwowanych dań oraz konkurencyjnej wysokości opłaty za zezwolenie na prowadzenie handlu na zasadach wyłączności, oraz podpisanie umowy (wzór umowy zał nr. 1).

Dni Susza w dniach 09-10 czerwca 2018r.
Dożynki Gminne w dniu 02.09.2018r. (oddzielna umowa)

Oferty pisemne przyjmujemy do dnia 28 marca 2018r. w siedzibie Suskiego Ośrodka Kultury, fax-em 55 2786116, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można otrzymać pod numerem telefonu: 602355796; 552785116.

 

Dyrektor

Suskiego Ośrodka Kultury

Susz dn. 23.02.2018r.

 


Wzór umowy na prowadzenie działalności handlowej podczas Dni Susza 2018r.

Par. 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje zgodnie ze złożoną ofertą ,prowadzenie działalności handlowej, na terenie Plaży Miejskiej w Suszu ul. Wybickiego w Suszu, w postaci w postaci zorganizowania stoiska handlowo-gastronomicznego podczas imprezy pn”Dni Susza”.
2. Zamawiający przyznaje Wykonawcy wyłączność na sprzedaż piwa i prowadzenie usługi gastronomicznej.
3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy dotyczącej obsługi gastronomicznej Dni Susza, który musi zapewnić Wykonawca obejmuje co najmniej:

A) Zorganizowanie stoiska gastronomicznego o zróżnicowanym asortymencie ,m.in.:

> potrawy z grilla (kiełbaski, szaszłyki, karkówka, steki itp.),
> potrawy z rożna( kurczak, golonka itp.)
> hot-dogi, hamburgery, zapiekanki itp.
> napoje bezalkoholowe, lody, kawa, herbata itp.
> napoje alkoholowe do 4,5% - piwo,

B) zapewnienie wystarczającej ilości miejsc siedzących za stołami z zadaszeniem dla minimum 500 osób, w tym 300 osób w ogródku piwnym wydzielonym i oznakowanym jako ogród piwny.
C) zapewnić nieodpłatnie catering dla wykonawców i obsługi technicznej imprezy (około 15 osób każdego dnia)
D) zapewnić odpowiednią liczbę nalewaków do piwa
E) przygotować namiot i zabezpieczyć nieodpłatnie catering dla VIP (ok.8 osób dzienne)

4. Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zysk Wykonawcy.
5. Zamawiający przyznaje Wykonawcy wyłączność na sprzedaż piwa i prowadzenie usługi gastronomicznej.

Par. 2

Terminy

Usługa określona w par. 1 powinna zostać wykonana w dniach:
1. Dni Susza 09.06.2018 r od godz:14.00 do godz: 2.00
2. Dni Susza 10.06.2018 r od godz:10.00 do godz: 21.00
3. Dożynki gminne dn.02.09.2018r. –szczegółowe warunki do uzgodnienia z Zamawiającym

Par. 3

Warunki płatności

1. Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy opłata ryczałtowa za przyznane zezwolenie na obsługę gastronomiczną w zakresie określonym w pkt.1 w wysokości określonej umową.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kwoty, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu najpóźniej do dnia 25.05.2018r.
3. Wykonawca zobowiązuje się wpłacić kwoty o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu na rachunek bankowy Zamawiającego
4. W przypadku nie wniesienia kwot, o których mowa w ust.1 w terminach wskazanych w ust.2 Zamawiający może odstąpić od umowy i zlecić zapewnienie obsługi gastronomicznej imprezy innemu podmiotowi wybranemu przez Zamawiającego.

Par. 4

Warunki wykonania umowy

1. Zamawiający wyznaczy wykonawcy teren pod obsługę gastronomiczną.
2. Zamawiający zabezpieczy Wykonawcy dostęp do energii elektrycznej o mocy 20kw(prąd trójazowy),celem podłączenia urządzeń do prowadzenia działalności gastronomicznej.
3. Wykonawca we własnym zakresie uzyska wszelkie zgody wymagane przepisami prawa na prowadzenie działalności gastronomicznej a w szczególności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie oraz wykupi koncesję na sprzedaż piwa w Urzędzie Miejskim w Suszu.
4. Wykonawca zobowiązuje się do rozstawienia miejsc konsumpcyjnych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, ogrodzenia i oznakowania ogródka piwnego oraz do utrzymania czystości w miejscach konsumpcji, w tym do ustawienia odpowiedniej ilości pojemników na odpady.
5. Wykonawca będzie świadczyć usługi z należytą starannością, właściwą profesjonaliście, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy świadczeniu tego typu usług oraz przepisami prawa.
6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania wszelkich nieprawidłowości w wykonywaniu usługi pod rygorem nałożenia kar umownych opisanych w par5 niniejszej umowy.
7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania niniejszej umowy osobom trzecim.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z należytą realizacją umowy.

Par. 5

Kary umowne

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy i nałożenia kary umownej zgodnie z pkt 3 niniejszego paragrafu albo obciążenia Wykonawcy, karą umowną w wysokości 50% wartości wynagrodzenia umownego.
2. Za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy będzie uznane stwierdzenie przez Zamawiającego braków wad jakościowych lub ilościowych świadczonych usług, takich jak: niespełnienie w przewidzianych w par.1 wymogów dla usług polegających na zapewnieniu wyżywienia ,a w szczególności: braków w zakresie ustalonego menu, zastrzeżeń w zakresie świeżości serwowanych produktów, kompetencji i kultury obsługi oraz wyglądu stoiska.
3 .Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100% kwoty określonej w par.3 niniejszej umowy.
4. Za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 100% wynagrodzenia umownego.
5. Zapłata kar umownych wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy.
6. Odpowiedzialność stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć, którym nie można było zapobiec przy zachowaniu nawet najwyższej staranności.
7. Termin siła „wyższa” oznacza akty terroru wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie ,wybuchy, i inne podobne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze Stron i którymi żadna ze Stron nie mogła zapobiec.
8. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania jeśli szkoda przewyższa wysokość kary umownej.

Par. 6

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeks Cywilny oraz odpowiednio przepisy dotyczące finansów publicznych.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Iławie.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność umowy w całości. W takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy.
5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

Podpisy stron.