Regulamin Przeglądu Piosenki Biesiadnej Susz - 2017

Drukuj
Utworzono: wtorek, 10, październik 2017

 

PRZEGLĄD PIOSENKI BIESIADNEJ I LUDOWEJ – SUSZ 2017

I. Cele konkursu:

1. Ochrona i popularyzacja tradycji, umacnianie więzi międzyludzkich, a także edukacja kulturalna.

2. Popularyzacja muzyki instrumentalnej i polskiej piosenki biesiadnej.

3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej uczestników konkursu poprzez bezpośredni kontakt z muzyką.

4. Rozwijanie współpracy kulturalnej oraz wymiana doświadczeń artystycznych między zespołami uczestniczącymi w konkursie.

II. Zasady uczestnictwa:

1. W konkursie mogą wziąć udział zespoły wokalne, wokalno – instrumentalne działające przy świetlicach, kołach gospodyń wiejskich i ośrodkach kultury.

2. Zadaniem zespołu jest zaprezentowanie 30 minutowego programu artystycznego w repertuarze piosenek z gatunku biesiadnej i ludowej.

3. Liczba zespołów biorących udział w przeglądzie nie może przekroczyć 5.

4. O udziale zespołu w przeglądzie decyduje kolejność zgłoszeń do organizatora.

5. Zespoły zostaną poinformowane o kwalifikacji do przeglądu.

6. W przypadku wystąpienia przesłanek uniemożliwiających udział w przeglądzie zespoły są zobowiązane do niezwłocznego poinformowania organizatora o rezygnacji, wówczas do przeglądu kwalifikowany jest zespół z listy rezerwowej.

7. Instytucje delegujące potwierdzają uczestnictwo zespołu przesyłając pocztą tradycyjną, e-mailową, faksem bądź składają osobiście w siedzibie organizatora czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia w/g załączonego wzoru do dnia 18.10.2017 roku. (decyduje data wpływu do organizatora, a nie data stempla pocztowego) na adres SOK w Suszu.

8. Zespoły zakwalifikowane do konkursu zgłaszają się w miejscu konkursu nie później niż o godz. 13:30, podając organizatorom tytuły wykonywanych utworów.

9. O kolejności występu zespołów decydować będzie Organizator.

III. Miejsce i termin przeglądu:

1. Miejsce konkursu: Hala CSiR w Suszu – Suski Ośrodek Kultury ul. Piastowska 5c.

2. Termin konkursu: 22.10.2017r., godz. 14:00.

IV. Sprawy organizacyjne:

1. Przyjazd w dniu przeglądu własnym środkiem transportu.

2. Instytucje delegujące pokrywają koszty przejazdu i ubezpieczenia.

3. Organizator zapewnia kompleksową obsługę akustyczną.

V. Ocena i nagrody

1. Jury będzie oceniać najlepszy występ zespołu wg następujących kryteriów:

- dobór repertuaru,

- umiejętności wokalne,

- walory muzyczne,

- interpretacja utworów,

- sposób prezentacji na scenie,

- ogólny wyraz artystyczny.

2. Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy oraz drobne upominki za udział w konkursie.

VI. Uwagi końcowe:

1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.

2. Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania oraz wykorzystania prezentacji zespołów w radio, TV, stronach www. bez wypłacania honorariów.

3. Wszystkie sprawy organizacyjne można uzgadniać przed konkursem telefonicznie pod nr telefonu 552786 116 oraz u koordynatora Przeglądu Jana Kawickiego 887-316-453.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 1. Nazwa zespołu: ..............................................................................................................

 1. Kategoria wykonawcy (zespół wokalny, zespół wokalno -instrumentalny):

  ................................................................................................................

 1. Ilość osób w grupie: …..............................................................................................................

 2. Instrumentarium:
  …...............…...........................................................................................

 3. Imię i nazwisko opiekuna/instruktora , adres (pocztowy lub e-mail), telefon kontaktowy:

  ….............................................................................................................................................

 4. Tytuły piosenek, czas trwania występu:
  ….............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 1. Potrzeby techniczne: ...................................................................................................................

 2. Krótka informacja o wykonawcy:

  ….............................................................................................................................................

  ….............................................................................................................................................

 


________________________________________________________________________

 

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-łam się z regulaminem konkursu podczas Przeglądu Piosenki Biesiadnej – Susz 2017 i akceptuję wszystkie jego postanowienia.

 

….................................... ..........................................................................
miejscowość, data Podpis instruktora/kierownika zespołu