Artykuły

Regulaminy

Drukuj
Utworzono: wtorek, 15, kwiecień 2014

Regulamin

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ, NAGŁOŚNIENIA I WYPOSAŻENIA
w Suskim Ośrodku Kultury.

§ 1

Regulamin określa zasady udostępnienia pomieszczeń, nagłośnienia i wyposażenia w  Suskim Ośrodku Kultury zwanym dalej SOK.

§ 2

1. SOK jest samorządowa instytucją kultury i posiada osobowość prawną.
2. SOK wynajmuje pomieszczenie zwane dalej salą zajęć znajdującą się w obiekcie przy ulicy Piastowskie j5C (I piętro).

§ 3

Rezerwacja wynajmu Sali, nagłośnienia i wyposażenia świadczona przez SOK może nastąpić drogą telefoniczną lub na piśmie z jednoznacznym potwierdzeniem wynajmu.

§ 4

Gdy cel wynajmu jest sprzeczny z celami statutowymi Dyrektor SOK może odmówić wynajmu sali, sprzętu lub nagłośnienia.

§ 5

Stawki odpłatności za wynajem pomieszczeń, wyposażenia i nagłośnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 6

Pierwszeństwo w wynajmie pomieszczeń, sprzętu i nagłośnienia przysługuje następującym podmiotom:

 • Urząd Miejski w Suszu oraz jednostkom organizacyjnym Urzędu.
 • Instytucjom Kultury i placówkom oświatowym.
 • Kołom i sekcjom zainteresowań działającym przy SOK.
 • W/w jednostki są zwolnione z opłat za korzystanie z pomieszczeń, wyposażenia i sprzętu nagłośnieniowego.
 • Podmioty, które wraz z SOK są organizatorami imprez, spotkań odbywających się w pomieszczeniach SOK są zwolnione z opłat za korzystanie z pomieszczeń, nagłośnienia i wyposażenia w SOK.
 • Wzór umowy wynajmu pomieszczeń stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 • Wzór umowy wynajmu sprzętu nagłośnieniowego i wyposażenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

§ 7

1. W celu zawarcia umowy najmu, należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • pełną nazwę, adres i NIP  lub Regon Najemcy,
 • dane osoby uprawnionej do reprezentowania Najemcy,
 • określenie terminu wynajmu sali.

2. Powyższe dokumenty należy złożyć na co najmniej 7 dni przed podpisaniem umowy.
3. Umowę z Najemcą podpisuje Dyrektor SOK.

§ 8

1. Faktura VAT jest przez wynajmującego w dniu wynajmu z  terminem płatności określonym w umowie najmu. Płatności należy dokonać przelewem na konto bankowe podane na fakturze lub gotówką w kasie SOK.
2. W przypadku nie uiszczenia opłat w terminie będą naliczane odsetki ustawowe za zwłokę.
3.  Wszelkie przeterminowane wierzytelności powstałe wskutek nieopłacenia faktur przez Najemcę są przekazane na drogę sądową.

§ 9

1. Najemca korzystający z wynajmowanych pomieszczeń na podstawie zawartych umów zobowiązany jest do:

 • punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,
 • utrzymania czystości,
 • przestrzegania przepisów BHP, p. poż. i przepisów porządkowych,
 • podporządkowania się poleceniem pracowników SOK w zakresie czynności ujętych w umowie najmu,
 • odpowiedzialność za osoby pozostające pod jego opieką,
 • pozostawienia pomieszczenia w stanie w jakim została mu przekazana.

2. Na terenie obiektów obowiązuje zakaz:

 • spożywania alkoholu i palenia tytoniu,
 • wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających.

§ 10

Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami naprawy uszkodzeń sali i wyposażenia ,powstałych w wyniku niewłaściwego jej użytkowania przez Najemcę.

§ 11

Regulamin podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 


Załącznik nr 1  

Cennik wynajmowania pomieszczeń oraz sprzętu i usług Suskiego Ośrodka Kultury

§ 1

1. Stawkę odpłatności za wynajem pomieszczeń oraz sprzętu Suskiego Ośrodka Kultury - zwanego dalej Ośrodkiem - określa cennik stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Ośrodka może zastosować zniżkę w opłacie za wynajem.
3. Odstąpienie od pobierania opłaty lub jej obniżenie może nastąpić wyłącznie w przypadku wynajmu o charakterze niekomercyjnym z zastrzeżeniem warunków określonych w cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i wymaga złożenia przez zainteresowany podmiot pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie, przy czym odstąpienie od pobierania opłaty może nastąpić:

 • na pisemne polecenie Burmistrza Susza, w przypadku zawarcia przez Ośrodek umowy o współorganizacji imprezy kulturalnej, dla Biblioteki Miejskiej, mającej siedzibę w CSiR w Suszu, na zajęcia dydaktyczne z młodymi czytelnikami - na zasadach wzajemnej współpracy; Biblioteka - Ośrodek lub na potrzeby CSiR w Suszu, dla stowarzyszeń działających na terenie gminy Susz prowadzących statutową  działalność w zakresie szeroko pojętej kultury.

§ 2

Pierwszeństwo w wynajmie pomieszczeń oraz sprzętu przysługuje następującym podmiotom:

1) jednostkom organizacyjnym Urzędu Miejskiego (np. referaty),
2) gminnym jednostkom organizacyjnym (np. zakłady budżetowe, jednostki budżetowe, instytucji podmiotom wykonującym ustawowe zadania gminy (np.  stowarzyszenia),
3) kołom i sekcjom zainteresowań Ośrodka.

§ 3
WYNAJEM POMIESZCZEŃ

1. W przypadku wynajmu pomieszczeń liczonego w godzinach ustalona w umowie stawka godzinowa naliczana będzie za każdą następną godzinę po przekroczeniu pierwszych piętnastu minut tej godziny.
2. W przypadku wynajmu pomieszczeń liczonego w dniach ustalona w umowie stawka dzienna naliczana będzie za każdy rozpoczęty dzień, bez względu na czas używania pomieszczeń w danym dniu.
3. W przypadku wynajmu pomieszczenia na zabawy i imprezy okolicznościowe, które odbywają się na przełomie dwóch dni, obowiązuję stawka dobowa, tj. 24 godziny od godziny ustalonej umową (np. od godz. 9.00 pierwszego dnia do godz. 9.00 dnia następnego). Patrz zał.1 pkt 5 i 6.
4. W przypadku wynajmu pomieszczeń, podczas którego konieczna jest obecność pracowników obsługi najemca zobowiązany jest zawrzeć stosowną umowę z pracownikami Ośrodka.
5. Wzór umowy wynajmu pomieszczeń stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4
WYNAJEM POMIESZCZEŃ NA IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE  

1. Umowę najmu pomieszczeń na imprezy okolicznościowe zawiera się z osobą pełnoletnią.
2  Najemca zobowiązany jest do dostarczenia najpóźniej na dwa dni przed imprezą listę osób, które będą uczestniczyły w imprezie. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje rozwiązaniem zawartej umowy najmu. Dane osobowe pozostają tylko i wyłącznie w dyspozycji Ośrodka i nie będą przetwarzane. Wzór listy stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
3. Uczestnicy imprezy nie mogą bez zgody opiekuna opuszczać budynku w trakcie trwania imprezy i nie mogą wprowadzać do budynku osób trzecich tj. nie znajdujących się na dostarczonej liście.
4. W przypadku stwierdzenia szkód lub braków w sprzęcie Ośrodka, Najemca zostanie obciążony kosztami naprawy szkód lub uzupełnienia braków. Dopuszcza się możliwość naprawy lub zakupu nowego sprzętu przez Najemcę pod warunkiem wykonania tego zobowiązania nie później niż w pierwszym dniu roboczym po imprezie. Najemca jest wtedy zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia na piśmie.
5. Sprzątanie sali jest obowiązkiem Najemcy i odbywa się w godzinach rannych (do godz. 9.00 dnia następnego) chyba, że umowa stanowi inaczej.
6. W przypadku konieczności wezwania grupy interwencyjnej lub innych służb na skutek zakłócenia porządku wynikłego z winy uczestników imprezy, Najemca jest zobowiązany pokryć koszty interwencji, na podstawie wystawionej przez Ośrodek refaktury.

§ 5
WYNAJEM SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO

1. Wynajem sprzętu nagłaśniającego następuje łącznie z obsługą przez pracownika Ośrodka (akustyka). Jeżeli obsługa sprzętu nagłaśniającego, którego wynajem następuje łącznie z obsługą pracownika Ośrodka (akustyka) przypada na dzień będący dla pracownika Ośrodka dniem wolnym od pracy, w takim przypadku podmiot wynajmujący sprzęt nagłaśniający zobowiązany jest zawrzeć stosowną umowę z pracownikiem Ośrodka, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. W przypadku wynajmu pojedynczych elementów sprzętu nagłaśniającego (np. mikrofon, kolumna głośnikowa) lub przenośnych zestawów nagłaśniających o mniejszej mocy i trudności obsługi, za zgodą Dyrektora Ośrodka dopuszczalne jest ich wynajęcie bez obsługi pracownika Ośrodka.
3. Podstawowy czas wynajmu wynosi 24 godziny. Jeżeli dzień, w którym ma nastąpić zwrot sprzętu nagłaśniającego jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka*, zwrot sprzętu może nastąpić w najbliższym dniu roboczym, jeżeli strony umowy wyraziły na to zgodę.
4. Wzór umowy wynajmu sprzętu nagłaśniającego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.-zgodnie z systemem i rozkładem czasu pracy obowiązującym pracowników Ośrodka.

Cennik wynajmu Sali Zajęć i sprzętu Suskiego Ośrodka Kultury

Sala zajęć SOK na 60 osób:
- na imprezy o charakterze komercyjnym organizowane przez inne podmioty: (dotyczy programów artystycznych-koncertów, spektakli itp.)

 • Pierwszy program 200.00zł. netto plus VAT
 • Każdy następny 100.00zł. netto plus VAT

-na imprezy kulturalne niekomercyjne:

 • Do 2 godzin 100.00zł. netto plus VAT
 • Każda następna godzina - 50.00zł. netto plus VAT

- na konferencje, szkolenia, narady, prezentacje handlowe:

 • Do 3 godzin - 350.00zł. netto plus VAT
 • Każda następna rozpoczęta godzina - 75.00zł. netto plus VAT 

- na zajęcia stałe o charakterze komercyjnym np.: kursy językowe, taneczne za każdą godzinę -50,00zł. netto plus VAT

 • Usługi dodatkowe związane z wynajęciem sali:
 • Nagłośnienie Sali 100,00zł. brutto (mały zestaw nagłaśniający o mocy 2x350W z mikrofonem)
 • Wideoprojektor + laptop+ ekran – 100,00zł. brutto
 • Obrusy na stołach - 50,00zł. netto plus VAT
 • Oświetlenie Sali reflektorami PAR 3x500W -100.00zł. netto plus VAT
 • Obsługa elektryka/akustyka w Sali SOK do 3 godzin - 50.00zł. netto plus VAT, każda następna godzina – 10.00zł. netto plus VAT.

Cennik wynajmu sprzętu.

 • Laptop - 30.00zł. (cena netto za godzinę tylko w siedzibie SOK) / 100.00zł. (cena netto wynajmu na dobę, na imprezy plenerowe) 
 • Wideoprojektor (rzutnik multimedialny) - 35.00zł. (cena netto za godzinę tylko w siedzibie SOK) / 150.00zł. (cena netto wynajmu na dobę, na imprezy plenerowe)
 • Ekran - 20.00zł. (cena netto za godzinę tylko w siedzibie SOK) / 100.00zł. (cena netto wynajmu na dobę, na imprezy plenerowe) 
 • Wzmacniacz z 2 kolumnami i mikserem + mikrofon (o mocy 2x350W) - 50.00zł. (cena netto za godzinę tylko w siedzibie SOK) / 200.00zł. (cena netto wynajmu na dobę, na imprezy plenerowe) 
 • Zestaw nagłaśniający o mocy 2x1000W (kolumny + mikser + końcówki mocy + mikrofony sceniczne + zestaw mikrofonów do perkusji) z obsługą akustyka - 600.00zł. (cena netto za godzinę tylko w siedzibie SOK)
 • Małe oświetlenie sceniczne lampami PAR 500W (zestaw 3x500W) - 30.00zł. (cena netto za godzinę tylko w siedzibie SOK) / 100.00zł. (cena netto wynajmu na dobę, na imprezy plenerowe)
 • Małe oświetlenie sceniczne lampami PAR 500W (zestaw 3x500W, reflektor PAR 1000W 6szt.) - 200.00zł. netto 
 • Mikrofon bezprzewodowy - 20.00zł. (cena netto za godzinę tylko w siedzibie SOK) / 50.00zł. (cena netto wynajmu na dobę, na imprezy plenerowe)
 • Duży zestaw nagłaśniający o mocy 2X2000W z oświetleniem PAR na imprezy plenerowe *Obsługa techniczna: akustyk, operator, elektryk - 800.00zł. (cena netto za godzinę tylko w siedzibie SOK) / 400.00zł. (cena netto wynajmu na dobę, na imprezy plenerowe)
 • Krzesło składane / Krzesła tapicerowane - 5.00zł. (cena netto za godzinę tylko w siedzibie SOK) / 8.00zł. (cena netto wynajmu na dobę, na imprezy plenerowe)
 • Stolik świetlicowy - 8.00zł.
 • Płotki wygrodzeniowe -stalowe - 10,00zł. za sztukę netto
 • Scena składana z 24 elementów (podestów) z barierkami bocznymi i schodami - 30.00zł. za szt.

 

UMOWA WYPOŻYCZENIA 

zawarta w dniu 11.08.2016 r  w Suszu pomiędzy:................................................................................................................................ zwanym dalej NAJEMCĄ, a Suskim Ośrodkiem Kultury 14-240 Susz ul. Piastowska 5C NIP 744-15-71-103 reprezentowanym przez Dyrektora SOK………………………………………………zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM.

§ 1

Wypożyczone pozycje: (wzór)

Lp.          Od kiedy          Do kiedy          Opis koszt wypożycz.           Kaucja

1.            12.08.2016     13.08.2016r.    Podesty sceniczne szt. 12

2.                                                       Poręcze na scenę 1 komplet

3.                                                       Schody szt.2 plus oprzyrządowanie

§ 2

 1. Należność płatna  przelewem na konto SOK w ciągu 7 dni od daty wystawienia f- ry
 2. Niezwrócenie sprzętu w terminie określonym w umowie powoduje po stronie Najemcy obowiązek zapłaty Wynajmującemu zwiększonego o 50% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.
 3. W przypadku niezwrócenia, zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu Najemca zobowiązuje się pokryć pełne koszty odkupienia sprzętu według aktualnych cen rynkowych, lub też pełne koszty jego naprawy na podstawie rachunku przedstawionego przez Wynajmującego. Czas naprawy sprzętu liczy się jako czas wypożyczenia ze wszystkimi skutkami finansowymi.
 4. Najemca oświadcza, iż zapoznał sie ze sposobem eksploatacji wypożyczonego sprzętu, jego stanem technicznym i zasadami BHP przy jego obsłudze Najemca podpisując niniejszą umowę kwituje odbiór sprzętu i oświadcza, że nie zgłasza zastrzeżeń do jego stanu technicznego, a w razie wypadku powstałego w wyniku jego eksploatacji nie będzie dochodził odszkodowań od firmy.
 5. Najemca oświadcza, że posiada uprawnienia do obsługi pobranego sprzętu.
 6. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy Sąd dla  Wynajmującego.
 7. Najemca zgadza się na wystawienie faktury  bez podpisu.
 8. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów wypożyczalni zgodnie z Ustawą z dnia 29/08/1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133. poz. 883.

Wynajmujący                                                                                      Najemca


 

Umowa najmu lokalu użytkowego

zawarta w dniu ………………………… r. w  Suszu, pomiędzy: Suskim Ośrodkiem Kultury;14-240 Susz, ul Józefa Wybickiego 10, reprezentowanym przez Dyrektora .................................................... zwanym Wynajmującym, a ………………………………z siedzibą w …………………………. przy ul………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………….………… pod Nr KRS …………………………………………,  NIP …………………..…………., zwanym dalej Najemcą, reprezentowanym przez:

……………………………….……………(imię i nazwisko) członka zarządu, 

……………………………………………(imię i nazwisko) członka zarządu,

§ 1

Wynajmujący oświadcza, że jest użytkownikiem obiektu SOK położonego w Suszu przy Józefa Wybickiego 10 w skład którego wchodzi sala o pow.200 mkw  wraz z przynależną szatnią oraz toaletami.

§ 2

Wynajmujący oddaje Najemcy do użytkowania ww. lokal wraz z wyposażeniem (lista przedmiotów zostaje załączona do niniejszej umowy w formie załącznika).

§ 3

Umowa zostaje zawarta na czas ściśle określony w dniu .................. od godz:...... do godziny ...............................

§ 4

1. Najemca zobowiązuje się do zapłaty Wynajmującemu czynszu określonego w Regulaminie Wynajmu Pomieszczeń, Nagłośnienia i Wyposażenia Suskiego Ośrodka Kultury, w wysokości: 450.00zł netto, do 3 godzin udostępnienia sali. Każda następna rozpoczęta godzina -75.00 zł plus VAT 

2. Czynsz będzie płatny z góry, gotówką w chwili udostępnienia sali, na podstawie rachunku wystawionego przez Wynajmującego.

§ 5

Najemca zobowiązuje się do wykorzystywania lokalu wyłącznie na działalność prezentacyjno-handlową.

§ 6

Najemca nie będzie podnajmował lokalu osobom trzecim.

§ 7

Wynajmującemu służy prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia, w przypadku:

1. Nieuregulowania kosztów najmu o których mowa w § 4 pkt. 2

2. Używania przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem. 

§ 8

1. Pomieszczenie udostępnione Najemcy spełnia wszelkie wymogi bhp i p-poż dla budynków użyteczności publicznej.

2. Wynajmujący gwarantuje wyłączność w korzystaniu z lokalu.

3. Wynajmujący przygotuje salę pod potrzeby Najemcy zgodnie z dołączonym przez. Najemcę i uzgodnionym planem przygotowania sali.

§ 9

Po ustaniu stosunku najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić lokal Wynajmującemu w stanie niepogorszonym.

§ 10

1. Rezerwacja jest obustronnie gwarantowana. Najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów rezerwacji w przypadku nie pojawienia się w umówionym terminie.

§ 11

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie właściwy terytorialnie dla Wynajmującego sąd.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

Wynajmujący                                                                          Najemca